Lewis Carroll

Gubancmese


Kiadó: Typotex Kiadó
ISBN: 9789632795812
Megjelenés: 2011-12-07 11:09:00
vásárlás ►
Car­roll e kö­te­té­ben egy cso­kor­ba fog­lal né­há­nyat a leg­bo­nyo­lul­tabb ma­te­ma­ti­kai fej­tö­rő­i­kö­zül. Az el­ra­ga­dó tör­té­net tíz fe­je­ze­tét ugyan­az a va­rázs­lat és bűbáj jel­lem­zi,mint leg­is­mer­tebb mű­ve­it. A mesék a szel­le­mes­ség­nek és a ma­te­ma­ti­kai bo­nyo­lult­ság­na­kegy olyan szo­kat­lan kom­bi­ná­ci­ó­ját tar­tal­maz­zák, amellyel pró­bá­ra te­het­jük­ma­te­ma­ti­kai ta­lá­lé­kony­sá­gun­kat, és több­órás agy­ser­ken­tő ki­kap­cso­ló­dás­ban le­het­ré­szünk. Car­roll bi­og­rá­fu­sa s le­ve­le­zé­sé­nek össze­gyűj­tő­je így di­csér­te a so­ro­za­tot: "A ma­te­ma­ti­ka és a humor va­la­ha volt leg­tö­ké­le­te­sebb kom­bi­ná­ci­ó­ja." "Lo­gi­kai mű­ve­i­nek szö­ve­gét és pél­da­anya­gát ugyan­az a kissé bi­zarr szel­le­mes­ség és ki­fogy­ha­tat­lan öt­let­gaz­dag­ság jel­lem­zi, mint az Ali­ce-köny­ve­ket. Kö­zép­úton áll a két műfaj kö­zött: a mese for­má­ját öt­vö­zi a ma­te­ma­ti­kai és lo­gi­kai fej­tö­rő­gyűj­te­ménnyel. A könyv nagy örö­met sze­rez­het mind­azok­nak, akik sze­ret­nek gon­dol­kod­va szó­ra­koz­ni." (Máté And­rás, ELTE BTK Lo­gi­ka Tan­szék, tszv egye­te­mi do­cens)

vásárlás ►tovább ►
ISBN: 5998644102288
Megjelenés: 2018-12-31
vásárlás ►tovább ►
ISBN: 9789632274386
Megjelenés: 2015-07-03
vásárlás ►tovább ►
ISBN: 9789632274379
Megjelenés: 2015-06-01
vásárlás ►tovább ►
ISBN: 9789635397044
Megjelenés: 2010-03-11
méret: 210 mm x 140 mm x 12 mm
vásárlás ►tovább ►
ISBN: 9789639648739
Megjelenés: 2007-01-01
méret: 280 mm x 210 mm x 12 mm
Ez is érdekelhet:

MINDENNAPI
2017-11-20 09:46:26

„sötét van nélküled / szemem ki sem nyitom”

Tovább
INTERJÚ
2019-12-17 18:25:38

Finy Petra karácsonyi könyvajánlója

Tovább
HÍREK
2023-02-09 19:18:05

Jane Austen - Emma

Tovább